Про кафедру

Кафедра філософії була заснована у 1968 році і є однією з фундаментальних кафедр університету, на її базі викладаються такі дисципліни:

Філософія

Логіка і основи аргументації

Основи логічного аналізу та ораторського мистецтва

Логіка і основи аргументації

Філософія релігії

Етика ділового спілкування

Філософія природознавства

Порівняльний аналіз світових релігій


Обов'язки завідувача кафедри філософії виконує кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії 
Більчук Наталя Леонідівна.

http://kaf701.khai.edu/uploads/editor/35/9799/sitepage_50/images/zav_kaf.jpg

На кафедрі здійснюється дослідницька робота за тематикою:
«Філософія ідентичності соціального суб'єкта».

Щорічно викладачами кафедри у спеціалізованих збірниках публікується до 20 наукових статей і тез доповідей конференцій, проводиться до 10 методологічних семінарів у рамках засідань кафедри або окремо.

На кафедрі функціонує аспірантура за фахом 033 - «Філософія»: спеціалізація - «Соціальна філософія та філософія історії».

Викладачі кафедри філософії:

виступають офіційними опонентами на захисті кандидатських і докторських дисертацій;

здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів (НДРС) університету, що беруть участь у щорічно проводимої Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» на базі кафедри документознавства та української мови;

є членами вчених рад, членами редакцій наукових видань.

 

 

Кафедра філософії формулює наступну мету своєї діяльності: формування у студентів науково-філософського світогляду як найбільш адекватного їх професійної орієнтації.

Поетапне формування науково-філософського світогляду, виражене через засвоєння і застосування студентами загальнолюдського досвіду філософствування, - являє собою основне завдання кафедри філософії.

У результаті освоєння філософських знань майбутній фахівець зможе:

- опанувати основи філософської рефлексії науково-технічної діяльності;

- відрізняти науково-філософський світогляд від інших типів світоглядів;

- набути навичок логіко-методологічного аналізу;

- знати зміст основної філософсько-методологічної літератури;

- ознайомитися з філософським аспектом інженерної діяльності;

- усвідомити і оцінити глобальність технологічної форми руху матерії;

- успішно використовувати науково-філософську методологію у майбутній професійній діяльності.